Vrste Storitve2019-03-18T12:23:37+01:00

Vrste storitev

ČIŠČENJE2019-03-12T12:46:02+01:00

Čiščenje  kurilnih naprav

se izvaja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Sajne obloge na stenah kurilnih naprav delujejo kot izolator, zaradi česar se toplota težje prenaša na medij oz. vodo, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča na letni ravni 3-5% izgube, kar se zazna pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, pretok dimnih plinov po kurilni napravi ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom.

Čiščenje dimovodnih naprav

je potrebno izvajati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor stene dimovodnih naprav niso očiščene, to občutno vpliva na pretok dimnih plinov in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno gorivo lahko nenadzorovano vnamejo (ustrezno vgrajen dimnik bo prenos požara na stavbo preprečil!-prvi pregled).

Čiščenje zračnikov

ki služijo za dovod zgorevalnega zraka do kurilnih naprav ali za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov je potrebno izvajati zlasti zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov ter zaradi zagotavljanja požarne varnosti.

IZREDNI PREGLED2019-03-12T12:46:01+01:00

Izredni pregled je podroben pregled obstoječih kurilnih, dimovodnih in/ali prezračevalnih naprav in je po obsegu in vsebini soroden storitvi prvega pregleda. Izvede se:

 • zaradi ugotavljanja/odkrivanja morebitnih napak oz. nepravilnosti na napravah,
 • pred izvedbo sanacije posamezne naprave in/ali ogrevalnega sistema (analiza stanja),
 • zaradi popisa stanja naprav v stavbi,
 • po dimniškem požaru – ugotavljanje stanja dimovodne naprave.

 Poročilo o izrednem pregledu opisuje stanje obstoječih naprav. V kolikor so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, poročilo uporabniku služi kot vodilo za odpravo nepravilnosti. Poročilo o izrednem pregledu je ravno tako dokument, ki se lahko uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke (v primeru nesoglasij, inšpekcijskih postopkov ipd.).

 Izredni pregled se izvede na pobudo uporabnika ali na podlagi odredbe pristojne inšpekcijske službe.

LETNI PREGLED2019-03-12T12:46:01+01:00

Letni pregled male kurilne naprave

je storitev, s katero dimnikarska služba enkrat v kurilni sezoni preveri ustreznost stanja male kurilne naprave ter z njo povezanih naprav (dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave) ter s tem preveri njihovo kondicijo in varnost nadaljnjega obratovanja. Dimnikarska služba o opravljenem letnem pregledu izda poročilo o letnem pregledu, v katerem so zapisane morebitne pomanjkljivosti ter rok za njihovo odpravo.

Na opisan način dimnikarska služba preventivno obravnava tveganja, povezana z varstvom okolja, učinkovito rabo energije, zdravstveno varnostjo in varstvom pred požarom, katerim so izpostavljeni vsi uporabniki kurilnih naprav ter ožja in širša okolica. Pomembno je tudi, da se na opisan način zmanjšuje breme občin z naslova gasilskih intervencij ter breme zdravstvene blagajne z naslova reševanj težav z zastrupitvami. Tovrstne nesreče so povezane tudi z nematerialno škodo, ki jo je težko opredeliti.

Enkrat v kurilni sezoni se opravi tudi letni pregled zračnikov, ki služijo za prezračevanje bivalnih prostorov. Gre za zdravstveni vidik ter sanitarno varnost, ki je v dobi prenavljanja ter posledično zatesnevanja stavb izjemno pomembno. Stanje zračnikov je zaradi omenjenega potrebno redno preverjati ter tako zagotoviti sprotno odkrivanje morebitnih nedovoljenih/neustreznih posegov ali drugih pomanjkljivosti. Minimalni pogoji bivanja v stavbah so zaradi zatesnevanja in drugih sorodnih posegov vse pogosteje okrnjeni.

Letni pregled je ena pomembnejših dimnikarskih storitev, s katero se periodično obravnava stanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav v stavbah.

ODSTRANJEVANJE KATRANSKIH OBLOG2019-03-12T12:46:01+01:00

Mehansko odstranjevanje ali izžiganje katranskih oblog je postopek, pri katerem se nakopičene katranske obloge odstranjujejo predvsem zaradi zagotavljanja požarne varnosti stavbe – preprečevanje samovžiga, prav tako pa tudi zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilne naprave – odvajanja dimnih plinov iz kurilne naprave.

Najpogostejši vzroki za tvorjenje katranskih oblog:

 • neustrezno dimenzionirana dimovodna naprava – glede na kurilno napravo in druge napake; (višina dimnika, presek dimnika, izoliranost, material… Izračun po standardu SIST EN 13384 ter navodila proizvajalca so ključnega pomena)
 • neustrezno urejen dovod svežega (zgorevalnega) zraka; (premajhna odprtina, tesna okna/vrata, skladiščenje v okolici peči, pregosta mreža na odprtini zračnika, dolžina kanala, druge ovire…)
 • neustrezno oz. nekvalitetno gorivo (vlažna drva, stara-trohnela drva, večja količina lubja, lepila, iveri, smola, kurjenje odpadkov. Sestava peletov in kvaliteta sekancev sta za pravilno delovanje sodobnih kurilnih naprav izjemno pomembna)
 • neustrezen načina kurjenja (pripiranje dovoda zgorevalnega zraka, prepogosto nalaganje drv, nalaganje drv v prevelikih količinah…)
 • odsotnost rednega (v skladu s predpisi) in kvalitetnega čiščenja.
MERITVE2019-03-12T12:46:01+01:00

Meritev emisije dimnih plinov je storitev, pri kateri dimnikarska služba izvede analizo vzorca dimnih plinov (po v naprej določenih in predpisanih parametrih) ter na podlagi pridobljenih podatkov preveri ustreznost, pravilnost in optimalnost zgorevanje goriva v mali kurilni napravi. Na mali kurilni napravi se opravljajo:

 • prve meritve (izvedejo se po vgradnji oz. sanaciji male kurilne naprave – vzpostavljanje pogojev)
 • občasne meritve (periodično preverjanje delovanja male kurilne naprave)

Namen izvajanja meritev je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev z vidika:

 • učinkovite rabe energije (toplotni izkoristek – prihranek goriva oz. manjša poraba),
 • varstva okolja in zraka (količine škodljivih izpustov v ozračje),
 • varstva zdravja (možnost zastrupitev z dimnimi plini).

V zadnjem času je v Sloveniji izpostavljeno onesnaževanje zraka s trdnimi delci. Gre za koncentracije celotnega prahu, ki se odvaja v ozračje pri kurjenju kurilnih naprav na trdno gorivo (polena, sekanci, peleti). Slovenija je na to temo prav tako prejela že resna opozorila s strani vodstva Evropske Unije. Zaradi tega je ključnega pomena, da so novo vgrajene kurilne naprave certificirane in pravilno vgrajene. Nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav to tematiko že obširneje obravnava.

Na mali kurilni napravi  morajo biti s strani dimnikarske službe redno izvajane meritve emisije dimnih plinov. Dimnikarska služba po opravljenih meritvah izda  poročilo o meritvah, iz katerega je razvidna ustreznost delovanja kurilne naprave. Izmerjen veličine/podatke vpiše v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Pogostost izvajanja občasnih meritev na malih kurilnih napravah 1x v kurilni sezoni (tekoče in plinasto gorivo)

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

V skladu s predpisi morajo dimni plini male kurilne naprave izpolnjevati zahteve za naslednje prametre:

 • toplotne izgube z dimnimi plini,
 • ogljikov monoksid [CO],
 • dušikovi oksidi [NOx],
 • dimno število oz. črnina dimnih plinov; sajavost,
 • koncentracija celotnega prahu.

V kolikor izmerjene vrednosti ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, je upravljavec male kurilne naprave dolžan zagotoviti odpravo pomanjkljivosti v predpisanem roku, ki ga izvajalec dimnikarske službe zapiše na poročilo o meritvah. Po preteku roka je dimnikarska služba dolžna preveriti izpolnjevanje predpisanih zahtev z izvedbo ponovnih meritev. Izmerjene vrednosti se vsakokrat vpišejo v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Delovanje starejših kurilnih naprav, ki mejnih vrednosti morebiti ne dosegajo (zaradi lastnih tehničnih omejitev), je upravljavec dolžan prilagoditi v skladu s spodaj citirano Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Določeni so prehodni roki, v katerih je potrebno izvesti prilagoditve na predpisane mejne vrednosti. O prilagoditvah obstoječih kurilnih naprav, ki ne ustrezajo zahtevam, je zato potrebno razmišljati že danes.

PRVI PREGLED2019-03-12T12:46:01+01:00

Prvi pregled je potrebno v skladu z Uredbo opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani kurilni in/ali dimovodni napravi ter ob vsaki izgradnji nove oz. rekonstrukciji obstoječe stavbe. Dimnikarska služba neodvisno in strokovno preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in druge spremljajoče spremembe. Ob izgradnji nove stavbe dimnikarska služba opravi pregled celotne stavbe in sicer pregleda vse kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave.

Poročilo o prvem pregledu za uporabnika predstavlja neodvisno mnenje, ki opisuje/obravnava ustreznost naprav in z njimi povezana tveganja.

Namen prvega pregleda je ugotoviti/pregledati/preveriti/zagotoviti:

 • ali so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ali ustrezajo tehničnim predpisom,
 • ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca ter zadnje stanje tehnike – standardi,
 • ali pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
 • ali je omogočen normalen/ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje,
 • ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja)
 • vpis v kataster naprav.

Na ta način dimnikarska služba preveri ali sklop kurilne in dimovodne naprave, v skladu z direktivami Evropske Unije, veljavno slovensko zakonodajo in relevantnimi standardi, izpolnjuje bistvene zahteve.

Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je v primeru neskladij zapisano Opozorilo o odpravi pomanjkljivosti ter je določen rok za njihovo odpravo.

Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo ne sme obratovati.

Poročilo o Prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani javne gospodarske službe dimnikarstva je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

Naročilo – postopek izvedbe prvega pregleda

Za izvedbo storitev UPORABNIK / LASTNIK naprav izpolni zahtevek za vpis kurilne naprave v evidenco ter ga posreduje na podjetje po pošti , e-pošti ali dostavi osebno v sprejemno pisarno. V kolikor je zaradi pomanjkljivosti potrebno opraviti ponovni prvi pregled, je ravno tako potrebno izpolniti zahtevek za vpis kurilne naprave v evidenco naprav (ustrezno označite, da gre za ponovni pregled).Zahtevku za vpis je potrebno priložiti vse relevantne priloge (dokumentacijo – načrte; izjave o ustreznosti; izjave v smislu pravilno izvedene vgradnje, izjave o skladnostih in lastnostih vgrajenih naprav, druge načrte ali skice, iz katerih so razvidne lastnosti ter varnostni in obratovalni pogoji kurilne naprave) ter jih zapisati v zahtevek.

OPOZORILO: V kolikor gre za priključitev kurilne naprave na skupno dimovodno napravo večstanovanjske stavbe (skupni del stavbe), Stanovanjski Zakon (SZ-1) določuje/predvideva soglasje solastnikov!

SVETOVANJE UPORABNIKU2019-03-12T12:46:01+01:00

Pri opravljanju storitev čiščenja in pregleda in meritev emisij na napravah, dimnikarji svetujemo strankam o pravilni uporabi kurilnih in dimovodnih naprav, pravilnem načinu kurjenja in ustreznosti zgorevanja kuriv, z namenom zmanjšanja porabe goriv, zmanjšanja izpustov in s tem čistejšemu okolju.

V kolikor potrebujete strokoven nasvet, nas kontaktirajte, do vas bomo napotili ustrezno usposobljenega delavca, ki vam bo z veseljem pomagal.

VODENJE EVIDENC2019-03-12T12:46:01+01:00

Vsako dimnikarsko podjetje vodi evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah ter osnovne podatke o stavbi (naslov, k.o., št. stavbe, št. stanovanja)in lastnikih/uporabnikih teh naprav (ime, priimek, naslov).

V evidenci smo dolžni beležiti zapisnike o opravljenem čiščenju,  pregledih, ugotovljenih nepravilnostih za vse izvedene in neizvedene dimnikarske storitve, izbrise iz evidenc, izmerjene emisije dimnih plinov, meritve vlage v lesu, ipd.

INDUSTRIJSKO ČIŠČENJE2019-03-15T13:26:44+01:00
 • toplovodnih in parnih kotlov (z mehanskimi in kemičnimi postopki)
 • toplotnih izmenjevalnikov, grelcev (s kemičnimi postopki)
 • hladilnih agregatov (s kemičnimi postopki)

Na področju dejavnosti industrijskega čiščenja smo prisotni že od leta 1999. Za sabo imamo 20 let izkušenj, predvsem pa vseskozi ohranjamo kvaliteto storitev – čiščenja, s katero smo prepričali in ohranili mnoge poslovne partnerje, s katerimi uspešno sodelujemo že več kot desetletje.   

Izbira izvajalca
dimnikarskih storitev

Tukaj lahko izpolnite obrazec za izbiro izvajalca dimnikarstvih storitev.

Obrazec

Vnos besedila v PDF ni podprt v brskalniku Mozilla Firefox!

Kontaktirajte nas

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke.
Z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
Obrazec
031 520 902